Documente necesare incheierii diverselor acte notariale
NOTA: actele necesare fiecarui act in parte se vor stabili de notarul public. In cele ce urmeaza sunt enumerate doar documentele generale

Declaratii
– Act identitate
– Certificat inmatriculare si certificat constatator pentru societatile comerciale ( acesta se poate solicita prin intermediul bnpa in momentul autentificarii actului).Imputernicirea declarantului emisa de persoana juridica respectiva.
– Acte stare civila daca este cazul
– Acte proprietate daca declaratia se refera la diverse bunuri
– Orice alte inscrisuri utile cauzei sau avand legatura cu aceasta
Procuri
– Act identitate mandant
– Copie act identitate sau datele de identificare ale mandatarului
– Acte proprietate bunuri, daca procura are ca obiect diverse bunuri
– Certificat inmatriculare si certificat constatator pentru societatile comerciale ( acesta se poate solicita prin intermediul bnpa in momentul autentificarii actului).Imputernicirea celui care va semna procura, emisa de persoana juridica respectiva.
– Actele societatii comerciale/asociatiei/fundatiei daca procura se refera la a asemenea entitate.
– Orice inscrisuri utile cauzei sau avand legatura cu aceasta
Testamente
– Act identitate testator
– Datele de identificare ale legatarilor
– Acte de proprietate
– Orice alte documente utile cauzei
Antecontracte de vanzare-cumparare
– Acte de identitate ale partilor
– Actele persoanei juridice ( daca este cazul ) : certificat inmatriculare, certificat constatator ( care se va putea obtine prin intermediul bnpa, in momentul autentificarii actului ), hot. AGA, imputernicire persoana semnatara
– Act proprietate bun mobil sau imobil
– Incheiere intabulare ( daca exista ) pentru bunutile imobile
– Certificat inmatriculate si cartea masinii pentru autovehicule
– Certificat fiscal ( facultativ )
– Extras carte funciara informativ ( facultativ )
Contracte comodat / inchiriere
– Acte de identitate ale partilor
– Actele persoanei juridice ( daca este cazul ) : certificat inmatriculare, certificat constatator ( care se va putea obtine prin intermediul bnpa, in momentul autentificarii actului ), hot. AGA, imputernicire persoana semnatara
– Acte proprietate
– Certificat performanta energetica ( facultativ )
Contracte vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile
– Acte de identitate ale partilor
– Actele persoanei juridice ( daca este cazul ) : certificat inmatriculare, certificat constatator ( care se va putea obtine prin intermediul bnpa, in momentul autentificarii actului ), hot. AGA, imputernicire persoana semnatara
– Acte de proprietate ( contract de vanzare cumparare, titlu de proprietate, certificat de atestare a dreptului de proprietate, contracte de donatie, certificate de mostenitor, certificat de urbanism, autorizatie de constructie, proces verbal la terminarea lucrarilor ,etc )
– Factura, certificat de inmatriculare si cartea masinii pentru autovehicule
– Incheiere de intabulare pentru bunurile imobile
– Documentatie cadastrala
– Certificat fiscal
– Extras carte funciara pentru autentificare ( pentru bunurile imobile )
– Certificat de performanta energetica ( pentru constructii )
– Adeverinta emisa de asociatia de proprietari/locatari ( pentru apartamente)
– Alte documente ( certificat nomenclatura stradala, dispozitie de scoatere din circuitul agricol a terenului , facturi pentru utilitati, contracte de credit, dovada achitarii integrale a pretului catre vanzator, certificat de urbanism, etc )
Divorturi
– Certificatul de casatorie in original si copie legalizata
– Actele de identitate ale partilor
– Certificatele de nastere ale sotilor
– Dovada ultimei locuinte comune ( acte de proprietate, declaratii autentice )
Succesiuni
– Certificat de deces
– Acte stare civila mostenitari
– Acte de proprietate bunuri mobile sau imobile
– Extrase de cont
– Acte de concesiune
– Incheiere intabulare
– Extras de carte funciara pt informare
– Certificat fiscal
– Acte societate comerciala daca face parte din masa succesorala
– Testamente
– Declaratii de optiune succesorala
– Actele de identitate ale mostenitorilor
Acte de garantie mobiliara sau imobiliara
– Actele de identitate ale partilor
– Procurile emise de institutiile bancare
– Contract credit
– Acte proprietate bunuri
– Certificat fiscal
– Extras de carte funciara pentru autentificare
– Actele persoanei juridice ( daca este cazul ) : certificat inmatriculare, certificat constatator ( care se va putea obtine prin intermediul bnpa, in momentul autentificarii actului ), hot. AGA, imputernicire persoana semnatara